PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 1

PL/SQL คืออะไร ชื่อเต็มคือ Procedure Language SQL เป็นการนำคำสั่งต่างๆ ภาษา SQL มารวมกันเป็นโปรแกรมทำให้คำสั่งเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ และทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น และกว้างขวางมากขึ้น

จุดสังเกตุอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือ Procedure Language SQL เป็นภาษาที่ไม่สนใจอักษรตัวเล็ก-ใหญ่ (Non-Casesensitive)


pl/sql

ข้อดี

  1. control Flow ของโปรแกรมได้ง่ายกว่าการใช้ SQL ธรรมดา
  2. เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายไม่ซับซ้อน อ่านโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
  3. เป็นภาษา cross platform โดยเขียนครั้งเดียวสามารถนำไปใช้กับ Oracle ได้ทุก OS
  4. มี Handle Exception ให้ใช้สำหรับตรวจจับความผิดพลาดโปรแกรม

รูปแบบโครงสร้าง
เมื่อเรานำคำสั่งของ SQL มารวมกันเป็นแต่ละหน่วยของคำสั่งเราเรียกว่า Block แต่ละ Block อาจมีรูปแบบการทำงานที่เป็นอิสระ หรือมีรูปแบบที่สัมพันธ์กับ Block อื่นๆ
Block แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. Anonymous block เป็นหน่วยของคำสั่งที่ถูกประการในโปรแกมสำหรับเตรียม Execute ซึ่ง Anonymous block จะไม่มีการตั้งชื่อ ดังนั้น จึงเป็นอิสระจาก block อื่นๆ เพราะไม่มีชื่อให้เรียกใช้ได้
  2. Sub-programs เป็นหน่วยของคำสั่งที่มีการตั้งชื่อ และสามารถถูกเรียกใช้ได้โดย program อื่นๆ และสามารถส่งค่ากลับมาให้ได้

รูปแบบ Sub-programs มี 2 แบบคือ Function และ Procedure
คำสั่งพื้นฐานที่ใช้ใน Block

  • Declare เป็นการกำหนดตัวแปรที่จะใช้ในโปรแกรมโดยระบุชื่อตัวแปร ชนิดตัวแปร และความยาว
  • Begin เป้นการกำหนดการเริ่มต้นของการเขียน statement ซึ่งเป็นการเอาคำสั่ง SQL มาใช้งาน และเมื่อจบคำสั่งทั้งหมดแล้ว เราต้องปิดท้ายด้วย End
  • Exception เป็นการกำหนดการทำงาน หรือแสดงผลกรณีที่เกิด Error (ไม่บังคับต้องใส่)

มีการกำหนดรูปแบบของข้อมูลไว้ 2 ชนิด
– ตัวแปร (Variables) ค่าของตัวแปรชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงจากการทำงานของโปรแกรม
– ค่าคงที่ (Constants) ตัวแปรที่ถูกกำค่าตายตัว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 1
PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 2
PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 3
PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 4

One thought on “PL/SQL คืออะไร ตอนที่ 1”

ใส่ความเห็น